Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 1, 2022: Tìm Được Nơi Nương Náu

Chúa Nhật ngày 23 tháng 1, 2022 TÌM ĐƯỢC NƠI NƯƠNG NÁU Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ru-tơ 3:7-13 (Ruth3:7-13) Câu Gốc: Thánh Thi 91:2 (Psalm 91:2) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-23-22_Tim_duoc_noi_nuong_nau.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-23-22_Tim_duoc_noi_nuong_nau_English.mp3