Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 12, 2021: Hiệu Quả Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 26 tháng 12, 2021 HIỆU QUẢ CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 2:15-20 (Luke 2:15-20) Câu Gốc: Lu-ca 2:20 (Luke 2:20) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-19-21_Dac_diem_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-26-21_Hieu_qua_cua_Giang_Sinh_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 12, 2021: Đặc Điểm Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 19 tháng 12, 2021 ĐẶC ĐIỂM CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 1:26-28 (Luke 1:26-28) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 1:28-29 (1 Corinthians 1:28-29) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-19-21_Dac_diem_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-19-21_Dac_diem_cua_Giang_Sinh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 12, 2021: Niềm Vui Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 12 tháng 12, 2021 NIỀM VUI CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 1:14 (John 1:14) Câu Gốc: Giăng 1:14 (John 1:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-12-21_Niem_vui_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-12-21_Niem_vui_cua_Giang_Sinh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 12, 2021: Nhiệm Mầu Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 5 tháng 12, 2021 NHIỆM MẦU CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 1:10-12 (John 1:10-12) Câu Gốc: Giăng 1:12 (John 1:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-05-21_Nhiem_mau_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-05-21_Nhiem_mau_cua_Giang_Sinh_English.mp3