Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 12, 2021: Đặc Điểm Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 19 tháng 12, 2021 ĐẶC ĐIỂM CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 1:26-28 (Luke 1:26-28) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 1:28-29 (1 Corinthians 1:28-29) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-19-21_Dac_diem_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-19-21_Dac_diem_cua_Giang_Sinh_English.mp3