Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 12, 2021: Niềm Vui Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 12 tháng 12, 2021 NIỀM VUI CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 1:14 (John 1:14) Câu Gốc: Giăng 1:14 (John 1:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-12-21_Niem_vui_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-12-21_Niem_vui_cua_Giang_Sinh_English.mp3