Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 12, 2021: Hiệu Quả Của Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 26 tháng 12, 2021 HIỆU QUẢ CỦA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 2:15-20 (Luke 2:15-20) Câu Gốc: Lu-ca 2:20 (Luke 2:20) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-19-21_Dac_diem_cua_Giang_Sinh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/12-26-21_Hieu_qua_cua_Giang_Sinh_English.mp3