Thứ Sáu ngày 24 tháng 12, 2021

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH:
TRỌNG TÂM CỦA GIÁNG SINH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Rô-ma 5:8 (Romans 5:8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *