Chúa Nhật ngày 16 tháng 1, 2022

EL ROI – CHÚA LÀ ĐẤNG THẤY RÕ

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Sáng Thế 16:7-16Sáng Thế 21:14-18 (Genesis 16:7-16, 21:14-18)

Câu Gốc: Sáng Thế 16:13 (Genesis 16:13)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *