Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 2, 2022: Dự Phần Bản Tánh Chúa

Chúa Nhật ngày 13 tháng 2, 2022 Dự Phần Bản Tánh Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:1-2 (Ephesians 4:1-2) Câu Gốc: 2 Phi-e-rơ 1:4 (2 Peter 1:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-13-22_Du_phan_ban_tanh_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-13-22_Du_phan_ban_tanh_Chua_English.mp3