Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 3, 2022: Sẵn Sàng

Chúa Nhật ngày 6 tháng 3, 2022 SẲN SÀNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 17:8-13 (Exodus 17:8-13) Câu Gốc: Thi-thiên 56:9 (Psalm 56:9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/03-06-22_San_sang.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/03-06-22_San_sang_English.mp3