Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 3, 2022: Thờ Phượng Theo Mắt Chúa

Chúa Nhật ngày 13 tháng 3, 2022 THỜ PHƯỢNG THEO MẮT CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-8 (Romans 12:1-8) Câu Gốc: Giăng 4:23 (John 4:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/03-13-22_Tho_phuong_theo_mat_Chua.mp3