Chúa Nhật ngày 20 tháng 3, 2022

BẮT CHƯỚC ĐẤNG CHRIST

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11 (Philippians 2:5-11)

Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 11:1 (1 Corinthians 11:1)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *