Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 4, 2022: Sống Cho Phúc Âm

Chúa Nhật ngày 3 tháng 4, 2022 SỐNG CHO PHÚC ÂM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:24-29 (Colossians 1:24-29) Câu Gốc: 1 Giăng 4:17 (1 John 4:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-03-22_Song_cho_Phuc_Am.mp3