Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 4, 2022: Những Việc Cần Làm

Chúa Nhật ngày 10 tháng 4, 2022 NHỮNG VIỆC CẦN LÀM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giu-đe 1:20-21 (Jude 1:20-21) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 10:25 (Jude 1:20-21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-10-22_Nhung_viec_can_lam.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-10-22_Nhung_viec_can_lam_English.wav