Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 5, 2022: Người Chúa Ưa Thích

Chúa Nhật ngày 22 tháng 5, 2022 NGƯỜI CHÚA ƯA THÍCH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-15 (Philippians 2:12-15) Câu Gốc: Phi-líp 2:12 (Philippians 2:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-22-22_Nguoi_Chua_ua_thich.mp3