Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 5, 2022: Những Người Được Phước

Chúa Nhật ngày 15 tháng 5, 2022 NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:31-46 (Matthew 25:31-46) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 25:34 (Matthew 25:34) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-15-22_Nhung_nguoi_duoc_phuoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-15-22_Nhung_nguoi_duoc_phuoc_English.mp3