Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 5, 2022: Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào

Chúa Nhật ngày 29 tháng 5, 2022 CAY ĐẮNG TRỞ NÊN NGỌT NGÀO Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 15:22-27 (Exodus 15:22-27) Câu Gốc: Châm Ngôn 4:23 (Proverbs 4:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-29-22_Cay_dang_tro_nen_ngot_ngao.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-29-22_Cay_dang_tro_nen_ngot_ngao_English.mp3