Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 5, 2022: Mẹ Là Mẹ Của Con

Chúa Nhật ngày 8 tháng 5, 2022 MẸ LÀ MẸ CỦA CON Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 21:10-14 (2 Samuel 21:10-14) Câu Gốc: Ê-sai 49:15 (Isaiah 49:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-08-22_Me_la_me_cua_con.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-08-22_Me_la_me_cua_con_English.mp3