Chúa Nhật ngày 29 tháng 5, 2022

CAY ĐẮNG TRỞ NÊN NGỌT NGÀO

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Xuất Hành 15:22-27 (Exodus 15:22-27)

Câu Gốc: Châm Ngôn 4:23 (Proverbs 4:23)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *