Chúa Nhật ngày 15 tháng 5, 2022

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:31-46 (Matthew 25:31-46)

Câu Gốc: Ma-thi-ơ 25:34 (Matthew 25:34)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *