Chúa Nhật ngày 1 tháng 5, 2022

TRẢI NGHIỆM MỚI

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 14:19-21 (John 14:19:21)

Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 5:17 (2 Corinthians 5:17)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *