Chúa Nhật ngày 12 tháng 6, 2022

CHỌN LÀM NGƯỜI MỚI

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:14-15 (Galatians 6:14-15)

Câu Gốc: Ga-la-ti 6:15 (Galatians 6:15)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *