Chúa Nhật ngày 28 tháng 6, 2020

đời sống hạnh phúc

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 14:1-4 (Tiếng Anh: John 14:1-3)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Announce about re-open church

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.