Bài Giảng 31/05/2020: Cám Dỗ Xảy Đến Bất Ngờ

Chúa Nhật ngày 31 tháng 5, 2020 cám dỗ xảy đến bất ngờ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Sáng Thế 3:1-8 (Tiếng Anh: Genesis 3:1-8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-31-20_Cam_do_xay_den_bat_ngo.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-31-20_Cam_do_xay_den_bat_ngo_English.mp3    

Bài Giảng 24/05/2020: Làm Nhân Chứng Cho Chúa

Chúa Nhật ngày 24 tháng 5, 2020 làm nhân chứng cho chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 2:1-11 (Tiếng Anh: John 2:1-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-24-20_Lam_nhan_chung_cho_Chua.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-24-20_Lam_nhan_chung_cho_Chua_English.mp3  

Bài Giảng 17/05/2020: Việc Cần Làm Hôm Nay

Chúa Nhật ngày 17 tháng 5, 2020 việc cần làm hôm nay Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I Phierơ 4:7-10 (Tiếng Anh: I Peter 4:7-10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-17-20_Viec_can_lam_hom_nay.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-17-20_Viec_can_lam_hom_nay_English.mp3    

Bài Giảng 10/05/2020: Điều Mẹ Làm Cho Con

Chúa Nhật ngày 10 tháng 5, 2020 điều mẹ làm cho con Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mathiơ 15:21-28 (Tiếng Anh: Matthew 15:21-28) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-10-20_Dieu_me_lam_cho_con.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-10-20_Dieu_me_lam_cho_con_English.mp3    

Bài Giảng 03/05/2020: Vẫn Còn Xa Cách?

Chúa Nhật ngày 03 tháng 5, 2020 VẪN CÒN XA CÁCH? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 12:28-34  (Tiếng Anh: Mark 12:28-34) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-03-20_Van_con_xa_cach.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-03-20_Van_con_xa_cach_English.mp3