Chúa Nhật ngày 24 tháng 5, 2020

làm nhân chứng cho chúa

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 2:1-11 (Tiếng Anh: John 2:1-11)

If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *