Bài Giảng 28/06/2020: Đời Sống Hạnh Phúc

Chúa Nhật ngày 28 tháng 6, 2020 đời sống hạnh phúc Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:1-4 (Tiếng Anh: John 14:1-3) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-28-20_Doi_song_hanh_phuc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-27-20_Doi_song_hanh_phuc_English.mp3 Announce about re-open church https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-27-20_Annouce_about_open_church.mp3  

Bài Giảng 21/06/2020: Người Cha Mẫu Mực

Chúa Nhật ngày 21 tháng 6, 2020 người cha mẫu mực Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Gióp 1:1-5, 20-22 (Tiếng Anh: Job 1:1-5, 20-22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-21-20_Nguoi_cha_mau_muc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-21-20_Nguoi_cha_mau_muc_English.mp3  

Bài Giảng 14/06/2020: Trở Nên Mẫu Người Chúa Muốn

Chúa Nhật ngày 14 tháng 6, 2020 TRỞ NÊN MẪU NGƯỜI CHÚA MUỐN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11 (Tiếng Anh: Philippians 2:5-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-14-20_Tro_nen_mau_nguoi_Chua_muon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-14-20_Tro_nen_mau_nguoi_Chua_muon_English.mp3    

Bài Giảng 07/06/2020: Được Chúa Bênh Vực

Chúa Nhật ngày 07 tháng 6, 2020 được chúa bênh vực Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 (Tiếng Anh: John 8:1-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-07-20_Duoc_Chua_benh_vuc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-07-20_Duoc_Chua_benh_vuc_English.mp3