Chúa Nhật ngày 14 tháng 6, 2020

TRỞ NÊN MẪU NGƯỜI CHÚA MUỐN

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11 (Tiếng Anh: Philippians 2:5-11)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *