Thờ Phượng Chúa Nhật 26/7/2020: Muối Của Đất

Chúa Nhật ngày 26 tháng 7, 2020 Muối Của Đất Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13 (Matthew 5:13) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 5:13 (Matthew 5:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-26-20_Muoi_cua_dat.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-26-20_Muoi_cua_dat_English.mp3   Parallel English translation is available via Zoom Meeting when the service is streaming live, starting at 10:00am Mountain …

Thờ Phượng Chúa Nhật 19/7/2020: Chúa Luôn Ở Gần

Chúa Nhật ngày 19 tháng 7, 2020 Chúa Luôn Ở Gần Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:22-33 (Matthew 14:22-33) Câu Gốc: Gióp 23:10 (Job 23:10)   Parallel English translation is available via Zoom Meeting when the service is streaming live, starting at 10:00am Mountain Time zone, US. Please join Zoom meeting at https://us02web.zoom.us/j/2563752022   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-19-20_Chua_luon_o_gan.mp3 To listen …

Thờ Phượng Chúa Nhật 12/7/2020: Ngươi Có Muốn Lành Chăng

Chúa Nhật ngày 12 tháng 7, 2020 Ngươi có muốn lành chăng? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 5:1-9 (Tiếng Anh: John 5:1-9) Câu Gốc: Rôma 10:11 (Romans 10:11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-12-20_Nguoi_co_muon_lanh_chang.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-12-20_Nguoi_co_muon_lanh_chang_English.mp3  

Bài Giảng 05/07/2020: Bạn Chọn Phần Nào?

Chúa Nhật ngày 05 tháng 7, 2020 bạn chọn phần nào? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 19:23-24 (Tiếng Anh: John 19:23-24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Ban_chon_phan_nao.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Ban_chon_phan_nao_English.mp3 Announce about re-open church https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Announce_English.mp3