Thờ Phượng Chúa Nhật 19/7/2020: Chúa Luôn Ở Gần

Chúa Nhật ngày 19 tháng 7, 2020 Chúa Luôn Ở Gần Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:22-33 (Matthew 14:22-33) Câu Gốc: Gióp 23:10 (Job 23:10)   Parallel English translation is available via Zoom Meeting when the service is streaming live, starting at 10:00am Mountain Time zone, US. Please join Zoom meeting at https://us02web.zoom.us/j/2563752022   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-19-20_Chua_luon_o_gan.mp3 To listen …