Thờ Phượng Chúa Nhật 12/7/2020: Ngươi Có Muốn Lành Chăng

Chúa Nhật ngày 12 tháng 7, 2020 Ngươi có muốn lành chăng? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 5:1-9 (Tiếng Anh: John 5:1-9) Câu Gốc: Rôma 10:11 (Romans 10:11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-12-20_Nguoi_co_muon_lanh_chang.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-12-20_Nguoi_co_muon_lanh_chang_English.mp3