Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 8, 2020: Sức Mạnh Từ Lòng Cam Kết

Chúa Nhật ngày 30 tháng 8, 2020 Sức Mạnh Từ Lòng Cam Kết Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ru-tơ 1:6-18 (Ruth 1:6-18) Câu Gốc: Thánh-thi 63:8 (Psalms 63:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-30-20_Suc_manh_tu_long_cam_ket.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-30-20_Suc_manh_tu_long_cam_ket_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 tháng 8, 2020: Ân Điển Đem Con Về

Chúa Nhật ngày 23 tháng 8, 2020 Ân Điển Đem Con Về Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 9:1-11 (2 Samuel 9:1-11) Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:8 (Ephesians 2:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-23-20_An_dien_dem_con_ve.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-23-20_An_dien_dem_con_ve_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 8, 2020: Ở Trong Bàn Tay Chúa

Chúa Nhật ngày 16 tháng 8, 2020 Ở Trong Bàn Tay Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 17:8-16 (1 Kings 17:8-16) Câu Gốc: Giăng 16:33b (John 16:33) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-16-20_O_trong_ban_tay_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-16-20_O_trong_ban_tay_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật, Ngày 9 Tháng 8, 2020: Hiểu Thêm Về Mình

Chúa Nhật ngày 9 tháng 8, 2020 Hiểu Thêm Về Mình Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:11-14 (Colossians 1:11-14) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:10 (1 Peter 2:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-09-20_Hieu_them_ve_minh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-09-20_Hieu_them_ve_minh_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật, Ngày 2 Tháng 8, 2020: Hiểu Về Chúa Hơn

Chúa Nhật ngày 2 tháng 8, 2020 Hiểu Về Chúa Hơn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:9-10 (Colossians 1:9-10) Câu Gốc: Ê-phê-sô 3:19 (Ephesians 3:19) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-02-20_Hieu_ve_Chua_hon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-02-20_Hieu_ve_Chua_hon_English.mp3