Chúa Nhật ngày 23 tháng 8, 2020

Ân Điển Đem Con Về

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 9:1-11 (2 Samuel 9:1-11)

Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:8 (Ephesians 2:8)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *