Thờ Phượng Chúa Nhật, Ngày 2 Tháng 8, 2020: Hiểu Về Chúa Hơn

Chúa Nhật ngày 2 tháng 8, 2020 Hiểu Về Chúa Hơn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:9-10 (Colossians 1:9-10) Câu Gốc: Ê-phê-sô 3:19 (Ephesians 3:19) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-02-20_Hieu_ve_Chua_hon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-02-20_Hieu_ve_Chua_hon_English.mp3