Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 8, 2020: Sức Mạnh Từ Lòng Cam Kết

Chúa Nhật ngày 30 tháng 8, 2020 Sức Mạnh Từ Lòng Cam Kết Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ru-tơ 1:6-18 (Ruth 1:6-18) Câu Gốc: Thánh-thi 63:8 (Psalms 63:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-30-20_Suc_manh_tu_long_cam_ket.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-30-20_Suc_manh_tu_long_cam_ket_English.mp3