Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 9, 2020: Chúa Vẫn Khuyên Mời

Chúa Nhật ngày 27 tháng 9, 2020 Chúa Vẫn Khuyên Mời Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-sai 55:6-7 (Isaiah 55:6-7) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 (Jeremiah 29:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-27-20_Chua_van_khuyen_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-27-20_Chua_van_khuyen_moi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 9, 2020: Bất Toàn, Nhưng Được Chọn

Chúa Nhật ngày 20 tháng 9, 2020 Bất Toàn, Nhưng Được Chọn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:26-31 (1 Corinthians 1:26-31) Câu Gốc: Rô-ma 8:30 (Romans 8:30) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-20-20_Bat_toan_nhung_duoc_chon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-20-20_Bat_toan_nhung_duoc_chon_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 9, 2020: Chỗ Dựa Vững An

Chúa Nhật ngày 13 tháng 9, 2020 Chỗ Dựa VỮng An Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 3:3-12 (1 Kings 3:3-12) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 1:8 (1 Corinthians 1:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-13-20_Cho_dua_vung_an.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-13-20_Cho_dua_vung_an_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 9, 2020: Ai Là Kẻ Phản Chúa

Chúa Nhật ngày 6 tháng 9, 2020 Ai LÀ Kẻ Phản CHúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 22:1-7,20-23 (Luke 22:1-7,20-23) Câu Gốc: Lu-ca 22:22 (Luke 22:22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-06-20_Ai_la_ke_phan_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-06-20_Ai_la_ke_phan_Chua_English.mp3