Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 9, 2020: Chúa Vẫn Khuyên Mời

Chúa Nhật ngày 27 tháng 9, 2020 Chúa Vẫn Khuyên Mời Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-sai 55:6-7 (Isaiah 55:6-7) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 (Jeremiah 29:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-27-20_Chua_van_khuyen_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-27-20_Chua_van_khuyen_moi_English.mp3