Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 10, 2020: Hạt Giống Của Ai

Chúa Nhật ngày 25 tháng 10, 2020 HẠt Giống Của Ai Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:24-43 (Matthew 13:23-43) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 13:43 (Matthew 13:43) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-25-20_Hat_giong_cua_ai.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-25-20_Hat_giong_cua_ai_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 10, 2020: Được Cứu Để Phục Vụ

Chúa Nhật ngày 18 tháng 10, 2020 Được CỨu Để Phục Vụ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 13:3-17 (John 13:3-17) Câu Gốc: Giăng 13:15 (John 13:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-18-20_Duoc_cuu_de_phuc_vu.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-18-20_Duoc_cuu_de_phuc_vu_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 10, 2020: Công Trình Của Mỗi Người

Chúa Nhật ngày 11 tháng 10, 2020 Công Trình Của MỖi Người Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:10-15 (1 Corinthians 3:10-15) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 3:10 (1 Corinthians 3:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-11-20_Cong_trinh_cua_moi_nguoi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-11-20_Cong_trinh_cua_moi_nguoi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 10, 2020: Vâng Giữ Lời Chúa

Chúa Nhật ngày 4 tháng 10, 2020 Vâng Giữ lời Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:21-24 (John14:21-24) Câu Gốc: Giăng 14:23 (John 14:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-04-20_Vang_giu_loi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-04-20_Vang_giu_loi_Chua_English.mp3