Chúa Nhật ngày 25 tháng 10, 2020

HẠt Giống Của Ai

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:24-43 (Matthew 13:23-43)

Câu Gốc: Ma-thi-ơ 13:43 (Matthew 13:43)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *