Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 11, 2020: Tỏ Lòng Biết Ơn Chúa

Chúa Nhật ngày 29 tháng 11, 2020 Tỏ Lòng Biết Ơn chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 116:12-13 (Psalm 116:12-13) Câu Gốc: Thánh-thi 116:12-13 (Psalm 116:12-13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-29-20_To_long_biet_on-Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-29-20_To_long_biet_on_Chua_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 11, 2020: Người Đến Gần Chúa

Chúa Nhật ngày 22 tháng 11, 2020 Người Đến Gần Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lê-vi-ký 10:1-3 (Leviticus 10:1-3) Câu Gốc: Lê-vi-ký 10:3 (Leviticus 10:1-3) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-22-20_Nguoi_den_gan_Chua.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 11, 2020: Chiến Lược và Chiến Thắng

Chúa Nhật ngày 15 tháng 11, 2020 Chiến Lược & Chiến Thắng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 12:12 (Romans 12:12) Câu Gốc: Rô-ma 12:12 (Romans 12:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-15-20_Chien_luoc_va_chien_thang.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-15-20_Chien_luoc_va_chien_thang_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 11, 2020: Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành

Chúa Nhật ngày 8 tháng 11, 2020 Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:11-16 (Ephesians 4:11-16) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:2 (1 Peter 2:2) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-08-20_Co_Doc_Nhan_truong_thanh.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 11, 2020: Bài Học Về Đức Tin

Chúa Nhật ngày 1 tháng 11, 2020 Bài Học Về Đức Tin Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 4:46-54 (John 4:46-54) Câu Gốc: Giăng 6:37 (John 6:37) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-01-20_Bai_hoc_ve_duc_tin.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-01-20_Bai_hoc_ve_duc_tin_English.mp3     Video 1: