Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 11, 2020: Chiến Lược và Chiến Thắng

Chúa Nhật ngày 15 tháng 11, 2020 Chiến Lược & Chiến Thắng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 12:12 (Romans 12:12) Câu Gốc: Rô-ma 12:12 (Romans 12:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-15-20_Chien_luoc_va_chien_thang.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-15-20_Chien_luoc_va_chien_thang_English.mp3