Chúa Nhật ngày 15 tháng 11, 2020

Chiến Lược & Chiến Thắng

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Rô-ma 12:12 (Romans 12:12)

Câu Gốc: Rô-ma 12:12 (Romans 12:12)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *