Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 11, 2020: Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành

Chúa Nhật ngày 8 tháng 11, 2020 Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:11-16 (Ephesians 4:11-16) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:2 (1 Peter 2:2) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-08-20_Co_Doc_Nhan_truong_thanh.mp3