Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 10, 2020: Công Trình Của Mỗi Người

Chúa Nhật ngày 11 tháng 10, 2020 Công Trình Của MỖi Người Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:10-15 (1 Corinthians 3:10-15) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 3:10 (1 Corinthians 3:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-11-20_Cong_trinh_cua_moi_nguoi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-11-20_Cong_trinh_cua_moi_nguoi_English.mp3