Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 10, 2020: Vâng Giữ Lời Chúa

Chúa Nhật ngày 4 tháng 10, 2020 Vâng Giữ lời Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:21-24 (John14:21-24) Câu Gốc: Giăng 14:23 (John 14:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-04-20_Vang_giu_loi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-04-20_Vang_giu_loi_Chua_English.mp3