Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 10, 2020: Được Cứu Để Phục Vụ

Chúa Nhật ngày 18 tháng 10, 2020 Được CỨu Để Phục Vụ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 13:3-17 (John 13:3-17) Câu Gốc: Giăng 13:15 (John 13:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-18-20_Duoc_cuu_de_phuc_vu.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-18-20_Duoc_cuu_de_phuc_vu_English.mp3