Chúa Nhật ngày 18 tháng 10, 2020

Được CỨu Để Phục Vụ

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 13:3-17 (John 13:3-17)

Câu Gốc: Giăng 13:15 (John 13:15)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *