Chúa Nhật ngày 27 tháng 9, 2020

Chúa Vẫn Khuyên Mời

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ê-sai 55:6-7 (Isaiah 55:6-7)

Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 (Jeremiah 29:13)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *