Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 9, 2020: Bất Toàn, Nhưng Được Chọn

Chúa Nhật ngày 20 tháng 9, 2020 Bất Toàn, Nhưng Được Chọn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:26-31 (1 Corinthians 1:26-31) Câu Gốc: Rô-ma 8:30 (Romans 8:30) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-20-20_Bat_toan_nhung_duoc_chon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-20-20_Bat_toan_nhung_duoc_chon_English.mp3