Chúa Nhật ngày 20 tháng 9, 2020

Bất Toàn, Nhưng Được Chọn

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:26-31 (1 Corinthians 1:26-31)

Câu Gốc: Rô-ma 8:30 (Romans 8:30)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *