Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 9, 2020: Ai Là Kẻ Phản Chúa

Chúa Nhật ngày 6 tháng 9, 2020 Ai LÀ Kẻ Phản CHúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 22:1-7,20-23 (Luke 22:1-7,20-23) Câu Gốc: Lu-ca 22:22 (Luke 22:22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-06-20_Ai_la_ke_phan_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-06-20_Ai_la_ke_phan_Chua_English.mp3