Chúa Nhật ngày 13 tháng 9, 2020

Chỗ Dựa VỮng An

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 1 Các Vua 3:3-12 (1 Kings 3:3-12)

Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 1:8 (1 Corinthians 1:8)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *